Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  กิจกรรม โครงการ     
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
  กิจกรรมการเรียนการสอน     
นักศึกษาวิชาการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด (Freshwater fish breeding) ลงมือปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลา (อ่าน 181)
นักศึกษาวิชาการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด (Freshwater fish breeding) ลงมือปฏิบัติการเพาะพันธุ์ โดยมีอาจารย์บุญถม ทับสมบัติ เป็นอาจารย์ผู้สอนและพาปฏิบัติ ...
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ลากกุ้งก้ามกราม (อ่าน 425)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปี 2560 (อ่าน 476)
การผลิตแหนมปลาดุกบิ๊กอุย (อ่าน 631)
การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ (อ่าน 773)
  ผลิตภัณฑ์ประมงจากสาขาวิชา     
ขนมจีบไส้เนื้อปลาสวาย (อ่าน 335)
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นงานปัญหาพิเศษของนางสาวภาวดี ศรีหาบุตร ในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีบไส้เนื้อปลาสวาย“ ...
ปลาส้มจากปลานิล (อ่าน 327)
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเกิดจากปัญหาพิเศษของนายเจษฎา โพธิ์มล ในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มจากปลานิล“ ...
  งานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการประมง     
  ข่าวรับสมัครงาน     
รับสมัครพนักงานราชการ กรมประมง จำนวน 5 ตำแหน่ง (อ่าน 407)
  การเรียนรู้ทรัพยากร
  กิจกรรมที่ 3
  - เมนูย่อย

 


หน้าหลัก
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
หลักสูตร
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
งานวิจัย
   งานวิจัย อ.บุญถม ทับสมบัติ
   งานวิจัย อ.ฉัตราวีระวุท จอมวรวงศ์
   งานวิจัย อ,ศิวาพร สีดาบุตร
   งานวิจัย ผศ.ไสว พูลเกษ
   งานวิจัย ดร.เกษม เชตะวัน
   งานวิจัย ดร.สาวิภา รัตนกร
   งานวิจัย ดร.จักรินทร์ ตรีอินทอง  +
   งานวิจัย ผศ.ดร. อุไร กุลบุญ  +
   งานวิจัย ดร.วุฒิ รัตนวิชัย  +
บริการวิชาการ
   บริการวิชาการด้านอื่นๆ
   บริการวิชาการด้านแปรรูปสัตว์น้ำ  +
   บริการวิชาการด้านคุณภาพน้ำ
   บริการวิชาการด้านโรคและปรสิตสัตว์น้ำ
   บริการวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  +
บทความ
   บทความพิเศษ  +
   บทความวิชาการ  +
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์งานมีนกร
   การแสดงชุด"กาฬสินธุ์ลำเพลินเชิญร่วมงานมีนกร"
ติดต่อเรา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 :สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง